Yönetim-Organizasyon

Proje Genel Koordinatörü

Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısını ifade eder ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a) Proje Genel Koordinatörlüğünün temsil edilmesi,

b) Proje Genel Koordinatörlüğünün çalışmalarının düzenlenmesi,

c) Proje Genel Koordinatörlüğüne bağlı kurullarının ve komisyonların toplantıya çağrılması,

d) Proje Genel Koordinatörlüğünün ve üniversitede yürütülen projeler sürecinde görev alan tüm birimlerin, komisyonların, kurulların, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasının sağlanması ile görevlidir.

Bilim ve Teknoloji Uzgörü Kurulu

Bilim ve Teknoloji Uzgörü Kurulu; Proje Genel Koordinatörü, BAP Koordinatörü, TTO Koordinatörü, PDO Koordinatörü ve Proje Genel Koordinatörü tarafından Rektöre önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen her fakülteden en az bir öğretim üyesi ile aynı şekilde Organize Sanayi Bölge Başkanlıkları ile koordine edilerek Sanayi Sektör temsilcileri arasından Rektör tarafından belirlenen en az iki kişiden oluşur. Kurulun işleyişinden Proje Genel Koordinatörünün önerisiyle Rektör tarafından atanan bir öğretim üyesi sorumludur. Atanan öğretim üyesi Kurulun işleyişini, yürütülecek çalıştayları düzenler ve aynı zamanda raporlama süreçlerinden sorumlu olarak Kurul’un doğal üyesidir. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üst üste üç kurul toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren üyelerin yerine kalan süreleri tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Görevleri:

a) Bilim ve Teknoloji Uzgörü çalışma grubunun 6 (altı) ayda bir oluşturduğu bibliyometrik veriler ve atıf analizlerini üniversitenin temalarının yeniden ele alınması ve değerlendirilmesi bağlamında incelemek ve önerilerini Üniversite Senatosuna iletmek,

b) Üniversitenin Stratejik Planı çerçevesinde 5 yıllık bütçe ve destek temalarına ilişkin olarak değerlendirmeler yapmak ve prensip kararları belirleyerek BAP Komisyonu ve TTO’nun faaliyetlerinin üniversite stratejik önceliklerine odaklanmasını sağlamak

c) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere uygulama ve araştırma komisyonları ile koordinatörlük ve proje grupları oluşturmak,

d) Koordinatörlüğün yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, bütçesini, gündemindeki projeleri hazırlayarak karara bağlamak, koordinatörün onayına sunmak,

e) Koordinatörlük personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

f) Proje Yönetimi ve proje bütçesinin kullanılmasına ilişkin prensip kararları almak ve uygulamasını takip etmek.

g) Bilim ve Teknoloji Uzgörü Kurulu’na veri sağlamak üzere kurulan Bilim ve Teknoloji Uzgörü Çalışma Grubunun aşağıda belirtilen faaliyetlerini denetlemek ve çalışmalarını yürütmesine yardımcı olmak; (i) Bibliyometrik ve atıf analizleri icra ederek yayın, patent ve medya analizleri yapmak, (ii) Üniversite temalarının yayın, patent ve medya analizlerinin yapılabilmesi için anahtar kelime setlerini oluşturmak, (iii) Oluşturulan anahtar kelime setleri ve abone veri tabanları aracılığı ile veri toplama faaliyetleri icra ederek güncel veri havuzları oluşturmak, (iv) Veri havuzlarını bibliyometrik yöntemler ile analiz etmek, işbirliği ağlarını bireysel, kurumsal ve ulusal bağlamda ortaya çıkaracak ağ grafikleri hazırlamak ve bilim ve teknolojide üniversite temalarına göre gelecekte önemli olabilecek zayıf sinyalleri tespit edecek doğrudan atıf analizleri veya birlikte atıf analizleri icra ederek öne çıkan bilim ve teknoloji konularını belirlemek, 8 (v) Araştırmacıların talebi halinde kendi çalışma alanları ile arzu ettikleri çalışma alanlarına ilişkin olarak yayın potansiyeli, işbirliği potansiyeli ve ulusal ve uluslararası destek alternatifleri konusunda bilgiler vermek. (2) Proje Genel Koordinatörü, ihtiyaç halinde Bilim ve Teknoloji Uzgörü Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantı tarihi ve yeri, Proje Genel Koordinatörü tarafından belirlenir ve duyurulur

Proje Destek Ofisi

Proje Destek Ofisi; Ulusal ve Uluslararası Destekler ve İdari ve Mali İşler olarak üç alt çalışma grubu ile oluşturulmuştur. Proje Destek Ofisi, Proje Genel Koordinatörüne karşı yürüttüğü faaliyetlerden ötürü sorumludur.

Proje Destek Ofisinin Görevleri:

a) Açık proje çağrılarının Üniversite içinde duyurulması

b) Proje destek imkanlarının tanıtılması

c) Araştırma Bilgi Günleri (her yılın Mart ayında)

d) Proje önerisinin hazırlanması sırasında kurumsal ve finansal bilgileri sağlamak ve destekleyici belgeleri temin etmek

e) Başvuru formlarının ve sözleşmelerin teknik kontrolünü yapmak,

f) Bilgilerin araştırma projeleri veritabanına aktarmak ve Üniversite istatistiklerini tutmak,

g) “Kurumsal İletişim Noktası” olarak resmi belgeleri ilgili yöneticinin imzasına sunmak ve sonrasında ilgili araştırmacıyı bilgilendirmek,

h) Projelerin tüm idari ve mali konularında destek sağlamaktır.

BAP Koordinatörlüğü

Kendi özel yönergesinde belirtildiği üzere çalışır ve yürüttüğü faaliyetlerden dolayı Proje Genel Koordinatörüne karşı sorumludur

TTO Koordinatörlüğü

Kendi özel yönergesinde belirtildiği üzere çalışır ve yürüttüğü faaliyetlerden dolayı Proje Genel Koordinatörüne karşı sorumludur.


Başa Dön